dinsdag 30 juli 2013

Michael Prins, Koning der Zangers!

Mijn vriendin liet mij dit vanmiddag horen. Ongelofelijk mooi. Volkomen terechte winnaar van de beste singer-songwriter.


maandag 22 juli 2013

W.F. Hermans: antwoorden van minister Jet Bussemaker

Hierbij de antwoorden van minister Jet Bussemaker op de Kamervragen van de leden Monasch, Van Dekken en De Boer inzake de collectie typemachines van W.F. Hermans.

Vragen van de leden Monasch en Van Dekken (beiden PvdA) en De Boer (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het verdwijnen van de unieke collectie typemachines van de schrijver W.F. Hermans naar het buitenland (ingezonden 26 juni 2013).

1
Heeft u kennisgenomen van berichtgeving rondom de toewijzing van de unieke collectie van 150 typemachines van W.F. Hermans aan een boekhandel in België?

Ja.

2
Hoe beoordeelt u deze situatie, waarbij een uniek onderdeel van de nalatenschap van deze Nederlandse schrijver naar België lijkt te verdwijnen?

Ik heb het vertrouwen dat er op zorgvuldige wijze een besluit is genomen over de bestemming van deze privécollectie. De collectie blijft bijeen, is voor publiek toegankelijk in het Nederlands taalgebied, in het land dat W.F. Hermans huldigde met een eredoctoraat en waar hij sedert 1991 woonde.

3
Hoe beoordeelt u het afwijzen van de optie voor behoud van de collectie voor Nederland via het aanbod van de gemeente Groningen, die de collectie tegen vraagprijs wilde overnemen en deze breed toegankelijk wilde maken via tentoonstelling?

De gemeente Groningen heeft meegedaan aan een prijsvraag en zich daarmee onderworpen aan de jurybeoordeling. De jury heeft een andere inzending verkozen boven die van Groningen. Het is begrijpelijk dat dat voor Groningen een teleurstellend resultaat is.

4
Is het correct dat deze collectie naar het buitenland kan verdwijnen als gevolg van het sluiten van het oorspronkelijk beherende museum Scryption in Tilburg in 2011, waardoor afspraken over overname van collecties niet van toepassing zijn?

Het toepassen van de Leidraad Afstoten Museale Objecten (Lamo) is een voorbeeld van zelfregulering van de musea. Aan het eind van dat traject kan een eigenaar besluiten, als andere stappen geen gewenst resultaat hebben, om een collectie af te stoten, ook naar het buitenland.
Sluiten van een museum betekent dat over de gehele collectie een besluit moet worden genomen onder de tijdsdruk van het besluit tot sluiting.
Stichting Onterfd Goed is hierbij behulpzaam. De Stichting hanteert de Lamo en andere museale ethische codes. Dit betekent dat in een vroeg stadium is onderzocht of Nederlandse instellingen voldoende belangstelling hadden voor de collectie typemachines van W.F. Hermans. Dit bleek niet het geval te zijn. Zo is mij bekend dat het Letterkundig Museum van mening is dat de cultuur- en literair-historische waarde van Hermans' typemachineverzameling niet erg hoog aangeslagen zou moeten worden. Vervolgens is een wedstrijd uitgeschreven, met een jury van deskundigen en een stem van het publiek. Dat de collectie in België is geplaatst, is een resultaat van het afwegingsproces in het kader van deze wedstrijd. Ik vind het een goed initiatief van de Stichting dat zij zich over “verweesde collecties” ontfermt.

5
Deelt u de analyse dat er in dat geval sprake is van een hiaat binnen de afspraken tussen musea wat betreft het overnemen van collecties of delen van collecties, met het oog op behoud binnen Nederland?
Zo ja, bent u bereid om u in te zetten om deze afspraken zodanig aan te passen zodat er van een dergelijk hiaat geen sprake meer is? Zo nee, waarom niet?

Nee, die analyse deel ik niet. Overigens is er wel behoefte aan aanpassing van de Lamo. De Nederlandse Museum Vereniging werkt eraan om het proces nog  helderder in kaart te brengen. Ik ben voornemens in de Erfgoedwet  het proces van afstoten van cultuurvoorwerpen door overheden, belangrijke eigenaars van collecties, nader te regelen, zodat wordt voorkomen dat voorwerpen die voor de Nederlandse cultuur niet kunnen worden gemist naar het buitenland verdwijnen.

6
In hoeverre kan de nieuwe erfgoedwet, die in voorbereiding is, een bijdrage leveren aan het voorkomen van situaties zoals deze?

Zie vraag 5.

7
Welke mogelijkheden staan u op dit moment ter beschikking om deze collectie toch te behouden binnen Nederland? Bent u bereid om u hiervoor in te zetten?

In gevallen dat cultuurvoorwerpen naar het buitenland verdwijnen die voor de Nederlandse cultuur onmisbaar zijn, kan ik besluiten tot een aanwijzing in het kader van de Wet tot behoud van cultuurbezit. Dat is een zwaar instrument, voorbehouden voor uitzonderingen. Immers, er wordt fundamenteel ingegrepen in het eigendomsrecht; beslissingen van anderen moeten worden teruggedraaid. Ik acht dat, gelet op deze collectie en gelet op de voorgeschiedenis, niet aan de orde. 


maandag 1 juli 2013

Nieuw: De Proza Club


De Proza Club

De Proza Club is een opleiding van twee jaar waarin je door schrijvers begeleid wordt naar professioneel schrijverschap. Ieder jaar bestaat uit 30 weken waar per week 3 uur les gegeven wordt. Vanzelfsprekend wordt er daarnaast veel inzet van jezelf verwacht, want wie schrijver wil worden moet gedreven zijn. Tijdens de opleiding krijg je gratis toegang tot de literaire reeks Zondagschrijvers waarin auteurs geïnterviewd worden. Af en toe zullen er lezingen zijn van schrijvers, uitgevers, redacteuren waarin gesproken zal worden over de vele facetten van het schrijverschap.

In het eerste jaar zal de nadruk vooral liggen op de technische aspecten van het schrijven. Hoe schrijf je een goede dialoog? Hoe creëer je een levensecht personage? Hoe verbind je verschillende verhaallijnen met elkaar? Je krijgt veel schrijfopdrachten en door middel van positieve feedback en constructieve kritiek wordt de basis gelegd voor een eigen stijl. Na dit jaar volgt een evaluatie.

In het tweede jaar zal de techniek nog verder uitgediept worden om daarmee te gaan focussen op je eigen verhalen of roman. Zodra het eindproduct de gewenste kwaliteit bezit zal er contact gezocht worden met uitgevers. Op dit moment zijn er goede contacten met Uitgeverij Atlas/Contact, De Geus en Uitgeverij Cossee. Het voordeel hierbij is dat je werk veel sneller beoordeeld zal worden.

Docent Liesbeth Annokkee (1-ste deel), Lucas Zandberg (2-de deel)
Duur 30 lessen van 3 uur
Prijs € 875
Locatie Bibliotheek Groningen
Aanvang woensdag 18 september 19.30 uur

Voor aanmelding en meer informatie over De Schrijfunie zie: http://www.vugroningen.nl/schrijfunie
Of: r.sinkgraven@mijneigenbibliotheek.nl

Zaterdag 14 september is de Open Dag van de Volksuniversiteit en die vindt plaats van 11.00-15.00 uur in de Bibliotheek.

 Lucas Zandberg

Liesbeth Annokkee